Prelucrarea datelor dumneavoastră personale (telefon și email) este necesară pentru efectuarea progrămării dorite și pentru aplicarea normelor legale de către firma noastră (furnizarea serviciilor medicale de care aveți nevoie, desfășurarea activității serviciilor financiar-contabile), datele analizate mai sus nefiind divulgate terților.

Prin trimiterea formularului în vederea progrămarii vă exprimați acceptul expres și acordul ca datele din formular să fie procesate și colectate în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale exclusiv în scopul arătat mai sus.